Akai Logo

Akai Logo

Akai is a consumer electronics brand.

HTML code allows to embed Akai Logo logo in your website.
BB code allows to embed logo in your forum post.
Akai Logo image sizes: 1024 x 328 pixels. Format: Array. Filesize: 25 KB.