Correios Logo

Correios Logo

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos is a state-owned company that operates the national postal service of Brazil.

HTML code allows to embed Correios Logo logo in your website.
BB code allows to embed logo in your forum post.
Correios Logo image sizes: 1024 x 703 pixels. Format: Array. Filesize: 122 KB.